všeobecné obchodní podmínky

Smlouva o výuce a výcviku

Tato smlouva se uzavírá mezi společností Autoškola Prusko s.r.o. zastoupenou osobou ing. Kamil Prusko, ič.: 07310064 (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění příslušné skupiny (dále jen žadatel) dle občanského zákoníku 89/2012 Sb.. a zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu a jeho vlastnoručním podpisem stvrzujícím souhlas žadatele s všeobecnými obchodními podmínkami autoškoly a s aktuální cenou kurzu dle platného ceníku, která je během kurzu neměnná. Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s všeobecnými obchodními podmínkami autoškoly, cenou kurzu a školním řádem.

1. Kurzovné

Je upraveno pro jednotlivé druhy výcviku platným ceníkem, umístěným na webových stránkách autoškoly. Nedohodne-li se žadatel s autoškolou jinak, musí být celá částka sjednaná před začátkem kurzu uhrazená nejpozději před ukončením výuky a výcviku (termínem ukončení výuky a výcviku se rozumí datum poslední hodiny výuky nebo poslední hodiny výcviku) nebo do 18 měsíců od zahájení kurzu

2. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Stačí tuto skutečnost oznámit autoškole. Účinnost nabývá následující den po oznámení odstoupení od smlouvy. Autoškole vzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s odebranou výukou a výcvikem. Dojde-li k přeplatku, autoškola jej bez prodlení vrátí žadateli. Dojde-li k nedoplatku, je žadatel povinen toto bez prodlení uhradit. Na požádání bude žadateli vystaveno potvrzení o částečném absolvovaní výuky a výcviku dle zákona č. 247/2000 Sb. v termínu dle dohody.

3. Výuka a výcvik

Náplň kurzu je upravená zákonem č. 247/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Vyučovací hodina trvá 45 min, výcvik v řízení (dále jen cvičná jízda) trvá vždy dvě vyučovací hodiny, pokud se žadatel a učitel výcviku v řízení (dále jen učitel) nedomluví pouze na jedné vyučovací hodině. Všechny předem dohodnuté termíny cvičných jízd i závěrečné zkoušky jsou pro žadatele závazné. Pokud se žadatel nemůže na domluvenou hodinu cvičné jízdy dostavit, smí tuto cvičnou jízdu zrušit nejpozději však do 18h předchozího dne. Pokud se na předem domluvenou hodinu cvičné jízdy žadatel bez omluvy nedostaví, je povinen uhradit autoškole náhradu ve výši 250 Kč za každou zmeškanou vyučovací hodinu, která slouží k pokrytí nákladů autoškoly a je splatná nejpozději při následující lekci. Žadatel je povinen mít na každou cvičnou jízdu průkaz žadatele o řidičské oprávnění u sebe. Při ztrátě průkazu bude vystaven jeho duplikát za poplatek 500 Kč.

Žadatel i učitel jsou povinni se včas dostavit na smluvené místo zahájení cvičné jízdy. Pokud to není možné např. kvůli dopravní situaci, informují se o tom neprodleně telefonicky. Pokud se žadatel nedostaví na cvičnou jízdu bez omluvy, je učitel povinen čekat 15 min na smluveném místě a během této doby se pokusí kontaktovat žadatele telefonicky. Po uplynutí této lhůty se hodina považuje za zrušenou bez omluvy. Nedostaví-li se učitel včas na předem domluvenou hodinu cvičné jízdy, je žadatel povinen čekat 15 min na smluveném místě a pokusit se učitele kontaktovat telefonicky. Pokud cvičná jízda z jakéhokoliv důvodu neproběhne, bude nahrazena v nejbližším možném termínu.

Autoškola si vyhrazuje právo na změnu termínu cvičných jízd, učitele nebo výcvikového vozidla, pouze však z důvodů zvláště závažných, které nijak nemohla ovlivnit.