Studovna
Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.


Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.

Zákaz vjezdu všech vozidel

Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.


Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.

Zákaz neplatí pro tramvaje a nemotorová vozidla.


Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.


Zákaz vjezdu autobusů

Značka zakazuje vjezd autobusům.

Zákaz vjezdu traktorů

Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednonápravových traktorů, motorovým ručním vozíkům a samojízdným pracovním strojům.


Zákaz vjezdu motocyklů

Značka zakazuje vjezd motocyklům. www.schroter.cz

Zákaz vjezdu jízdních kol

Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.


Zákaz vjezdu potahových vozidel

Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.

Zákaz vjezdu ručních vozíků

Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 600 mm.


Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.


Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.

V případě, že je značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem "Jediné vozidlo ... t", smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na dodatkové tabulce

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.


Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce.

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.

Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.


Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu 3).

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.


Nejvyšší dovolená rychlost

Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

Platnost značky je ukončena také značkami "Dálnice", "Konec dálnice", "Silnice pro motorová vozidla", "Konec silnice pro motorová vozidla", "Obec" a "Konec obce".

Konec nejvyšší dovolené rychlosti

Značka ukončuje platnost předcházející značky "Nejvyšší dovolená rychlost".

Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou.

Je-li platnost předcházející značky "Nejvyšší dovolená rychlost" omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka.


Zákaz předjíždění

Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.

Konec zákazu předjíždění

Značka ukončuje platnost značky "Zákaz předjíždění".


Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.

Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění.

Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

Značka ukončuje platnost značky "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily".


Zákaz zvukových výstražných znamení

Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.

Konec zákazu zvukových výstražných znamení

Značka ukončuje platnost značky "Zákaz zvukových výstražných znamení".


Zákaz odbočování vpravo

Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

Zákaz odbočování vlevo

Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

Zákaz otáčení

Značka zakazuje otáčení.


Konec všech zákazů

Značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.


Povinnost zastavit vozidlo

Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem "POLICIE", "KONTROLA" aj.


Zákaz zastavení

Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích, jako je např. stojící kolona vozidel apod.

Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

Zákaz stání

Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.

Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.


Zákaz vstupu chodců

Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.

Zákaz vjezdu osobních přepravníků

Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.


Jiný zákaz

Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.

Je-li na značce uveden nápis "PRŮJEZD ZAKÁZÁN", nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

Je-li na značce uveden nápis "CNG", "LPG" nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.

Je-li na značce uveden nápis "SMOG", je zakázána jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.


Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.